Ogólne Warunki Sprzedaży dla rozwiązań płatnych HD CAPTURE i 360° CAPTUREOstatnia aktualizacja: 19.02.2019 r.

1 – Przedmiot

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do zakupu Usług HD Capture i 360° Capture. Główną funkcją Usług jest generowanie obrazu HD Capture (1920x1080 px) lub 360° Capture (3000x4000 px) ze skalowalnego Planera 3D KazaPlan (zwanego dalej „Rozwiązaniem KazaPlan”). Usługa świadczona jest przez firmę IDILINK, SARL, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek (RCS) Lille Metropole pod numerem 509 633 715, której siedziba znajduje się pod adresem: rue Sadi Carnot, 59790 RONCHIN, zwaną dalej IDILINK. W celu uzyskania wszelkich informacji, w szczególności dotyczących śledzenia zamówień, Klient jest proszony o kontakt z Firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@kozikaza.com. Niniejsze OWS są dostępne w dowolnym momencie na Stronie i mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi sprzecznymi dokumentami.
Niniejsze OWS mogą w przyszłości podlegać zmianom. Wersją obowiązującą dla zakupu dokonywanego przez Klienta jest wersja obowiązująca na Stronie w dniu złożenia zamówienia.

2 – Definicje

 • Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS): odnoszą się do niniejszego dokumentu, który tworzy umowę pomiędzy Klientem a IDILINK.
 • Ogólne Warunki Użytkowania (OWU): odnoszą się do OWU, które muszą zostać zaakceptowane przez użytkownika, zanim będzie on mógł zapisać plany na Stronie.
 • Członkowie: odnosi się do użytkowników zarejestrowanych na stronie internetowej.
 • Klient: odnosi się do użytkownika, który zakończył proces rejestracji na stronie internetowej jako Członek, jak opisano poniżej.
 • Strony: odnosi się do Klienta i IDILINK.
 • Strona: odnosi się do strony internetowej https://www.kozikaza.com, na której sprzedawana jest Usługa.
 • Informacje: wszystkie dane, treści i informacje podane przez Klienta na Stronie.
 • Rozwiązanie KazaPlan: odnosi się do planera skalowalnego KazaPlan 3D, do którego można uzyskać dostęp na Stronie.
 • Plan KazaPlan albo Plan: odnosi się do planu będącego rezultatem korzystania z Rozwiązania KazaPlan.
 • Usługa HD Capture odnosi się do płatnej usługi „HD CAPTURE”, za pośrednictwem której IDILINK konwertuje plany 3D na trójwymiarową grafikę planową w wysokiej rozdzielczości (1920x1080 px).
 • Usługa 360° Capture: odnosi się do płatnej usługi „360° CAPTURE”, poprzez którą IDILINK konwertuje plany 3D na trójwymiarowy widok 360° w wysokiej rozdzielczości (4000x3000 px).
 • HD Capture: odnosi się do obrazu w wysokiej rozdzielczości – HD Capture – Planu będącego wynikiem korzystania z usługi HD Capture.
 • 360° Capture: odnosi się do obrazu Planu 360° wynikającego z korzystania z usługi 360° Capture.
 • Usługa: odnosi się do usług płatnych „HD CAPTURE” oraz „360° CAPTURE”.
 • Konto Osobiste KazaPlan: odnosi się do Konta KazaPlan założonego przez Klienta, gdy jego Plan 3D zostaje wstępnie zapisany na Stronie.
 • Partnerzy: Odnosi się do firm, które korzystają z praw do korzystania z Rozwiązania w trybie SaaS i które udostępniają je Użytkownikom na własnej stronie internetowej, po wyrażeniu przez nich zgody na Ogólne Warunki Użytkowania Rozwiązania KazaPlan. Liczba Partnerów może ulec zmianie.

3 – Dostęp do Usługi

Usługa świadczona jest za pośrednictwem Konta Osobistego KazaPlan Klienta. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie opcji „HD CAPTURE” lub „360° CAPTURE”, które są dostępne w menu „WIZYTA” w Rozwiązaniu KazaPlan.
Po wprowadzeniu niezbędnych zmian do swojego HD Capture lub 360° Capture, Klient będzie mógł zamówić Usługę.

4 – Termin

OWS wchodzą w życie z dniem, w którym Klient wyrazi na nie zgodę. Pozostają one w mocy przez cały okres świadczenia usługi.

5 – Zamówienie

Potwierdzenie zamówienia Usługi przez Klienta oznacza akceptację OWS bez ograniczeń i zastrzeżeń.
Kredyty mogą być następnie wykorzystane na Stronie do zapłaty za Usługę.

6 – Ceny i warunki płatności

Ceny na stronie są podawane w euro, łącznie z podatkiem, w momencie składania zamówienia. Ceny uwzględniają wszelkie zniżki, które mogą być przyznane na Stronie. Ceny są stałe i ostateczne. Aby dokonać płatności, Klient musi zapłacić bezpośrednio online za pomocą karty płatniczej.
Po dokonaniu płatności Klient może wykorzystać środki w celu sfinalizowania swojego zamówienia.

7 – Własność intelektualna

7.1 – Prawa Klienta

Zakup Usługi nie przyznaje Klientowi praw własności intelektualnej do jakiegokolwiek programu, usługi, grafiki, logo, kreacji, technologii, marki lub innych praw związanych z Usługami. Firma IDILINK i jej Partnerzy są jedynymi właścicielami baz danych zawierających Plany, obrazy HD Capture i 360° Capture, informacje dostarczone w formularzach itd. i są jedynymi właścicielami praw własności intelektualnej do tych baz danych na podstawie art. L. 112-3 i 341-1 i kolejnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

7.2 – Gwarancja nienaruszalności praw

Klient korzystający z Usługi zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych praw własności intelektualnej. Wszelkie całkowite lub częściowe kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub przedstawianie Usług, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, jest zabronione. Użytkownik w pełni zabezpieczy Partnerów i firmę IDILINK na wypadek zgłoszenia przez Klienta roszczenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej.

7.3 – Upoważnienie IDILINK do używania obrazów HD Capture i 360° Capture na stronie i w wiadomościach e-mail wysyłanych do Członków

Korzystając z Serwisu, Klient upoważnia IDILINK do wykorzystywania jego obrazów HD Capture i 360° Capture (oraz informacji w nich zawartych), które zapisuje na Stronie, zarówno na samej Stronie, jak i w wiadomościach e-mail wysyłanych do Członków. Klient niniejszym upoważnia IDILINK do powielania, przedstawiania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania swoich obrazów HD Capture i 360° Capture. Upoważnienie to jest ważne na całym świecie przez cały okres objęcia obrazów HD Capture i 360° Capture ochroną praw własności intelektualnej. Zezwolenie to wydawane jest bezpłatnie. Zezwolenie to jest wydawane na korzystanie z obrazów HD Capture i 360° Capture oraz informacji za pośrednictwem Usługi, w szczególności na Stronie, w celu pokazywania przykładów projektów, promowania Strony oraz do celów statystycznych. W żadnym wypadku nie podaje się nazwiska Klienta w przypadku korzystania z obrazów HD Capture i 360° Capture.

8 – Prawo do odstąpienia

Ze względu na natychmiastowy charakter Usługi, zamówienia składane przez Klienta nie dają prawa do odstąpienia.

9 – Gwarancje i obowiązki

Klient jest w pełni odpowiedzialny za korzystanie z Usługi. W związku z tym Klient jest odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane korzystaniem z Usługi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone osobom trzecim oraz za skutki wszelkich późniejszych roszczeń lub postępowań. W związku z tym firma IDILINK w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku szkody wynikającej z korzystania przez Klienta z Usługi.

Klient zrzeka się prawa do wszelkich działań prawnych przeciwko IDILINK w przypadku wszczęcia przez osobę trzecią postępowania sądowego przeciwko niemu w związku z legalnym i/lub nielegalnym korzystaniem z Usługi.

Wyraźnie uznaje się, że IDILINK nie ma obowiązku przechowywania zapisanych przez Klientów obrazów HD Capture i 360° Capture przez określony czas. Zapisane obrazy HD Capture i 360° Capture mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.

IDILINK nie udziela Klientom żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji jakości lub przydatności do określonego wykorzystania Usługi.
Odpowiedzialność IDILINK jest ograniczona w każdych okolicznościach do kwoty otrzymanej przez IDILINK za usługę, która spowodowała szkodę.

10 – Dane osobowe

Zgodnie z francuskim rozporządzeniem 2016/679 i ujednoliconą wersją francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych nr 78-17 z dnia 2 sierpnia 2018 r., dane osobowe wymagane od Klienta są niezbędne do realizacji jego zamówienia i wystawiania faktur. Dane te mogą być przekazywane partnerom IDILINK nadzorującym składanie zamówień, przetwarzanie, zarządzanie i płatności, jak również innym partnerom. Aby dowiedzieć się więcej o danych osobowych gromadzonych na Stronie, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania. Klient ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi, stałe prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania, sprzeciwu co do możliwości przenoszenia i ograniczenia przetwarzania dotyczących go informacji.
Prawo to może być wykonywane na warunkach i zgodnie z warunkami określonymi na Stronie.

11 – Ogólne Warunki Użytkowania

Ogólne Warunki Użytkowania Strony stanowią uzupełnienie OWS i razem tworzą niepodzielną całość. Jednakże w przypadku wystąpienia sprzeczności, pierwszeństwo mają OWS.

12 – Wyznaczenie jurysdykcji i prawa właściwego

OWS i działania z nich wynikające podlegają prawu francuskiemu i są przez nie regulowane. Są one napisane po francusku. Jeśli zostaną one przetłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, w przypadku sporu rozstrzygający jest wyłącznie tekst francuski. W przypadku sporów dotyczących ważności, interpretacji, wykonania lub zakończenia obowiązywania niniejszych OWS, Klient zostaje poinformowany, że może skorzystać z mediacji lub innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, wyłączną jurysdykcję posiada Sąd Gospodarczy w Lille.